Andmekaitsetegevuse kirjeldus

Kehtib alates 25.5.2018. Uuendatud 23.5.2018

Teie paremaks teenindamiseks on meil vaja koguda ja töödelda mõningaid teie andmeid.

Austame teie privaatsust ning oleme võtnud kohustuse seda kaitsta kooskõlas siinse andmekaitsetegevuse kirjelduse, kehtivate õigusaktide ja üldise hea äritavaga.

Seeandmekaitsetegevuse kirjeldus sisaldab ELi isikuandmete kaitse üldmäärusekohaselt teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid me kogume, mis põhimõtetealusel neid töötleme ning millised õigused ja mõjutamisvõimalused on teil omaandmete suhtes.

NB! Seeandmekaitsetegevuse kirjeldus kehtib Pulse247 Oy tehtava andmetöötluse kohta. Kui vajate teavet meie klientide veebipoodide andmete töötlemise kohta, võtkeühendust kõnealust veebipoodi haldava ettevõttega.

1. Üldist

Pulse247 Oy (registrikood 2131570-6) töötleb teie isikuandmeid kooskõlas siinse andmekaitsetegevuse kirjelduse ja kohaldatavate õigusaktidega, seepärast palume see dokument hoolikalt läbi lugeda.
Kui kasutate meie teenuseid või veebilehti või võtate meiega ühendust, annate ühtlasi nõusoleku, et me töötleme teie isikuandmeid siinse andmekaitsetegevuse kirjelduse kohaselt. Kui te selles dokumendis nimetatud tingimustega ei nõustu, ei ole meil ilmselt võimalik teid parimal võimalikul moel teenindada.

2. Mis otstarbel isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?

Kogume, säilitame ja töötleme teie isikuandmeid vaid järgnevatel varem kindlaks määratud eesmärkidel:
kliendisuhete hoidmine ja suhtlus klientidega;klienditeenindus ja kontaktisikutele vastamine;teenuste osutamine ja arendamine;teenuste ja toodete kasutamise jälgimine ning analüüs;klientide segmentimine, et pakkuda teenuste ja toodete kohta personaalset sisu;teenuste ja toodete turvalisuse tagamine ning väärkasutuse uurimine;kliendi-, arvamus- ja turu-uuringud;äritegevuse arendamine;turunduse ja reklaami suunamine;otseturundus.Me ei tee andmekaitsesubjektide isikuomadustel põhinevat profiilimist ega sellega seotud automaatotsusteni viivat andmetöötlust.

3. Milliseid isikuandmeid kogutakse ja mis allikatest need pärinevad?

Kogume teie isikuandmeid peamiselt teilt endalt, saades neid kontaktide ning veebilehe ja teenuste kasutamise kaudu. Kogume andmeid ka manuaalselt, näiteks telefoni teel klienditeeninduse või müügitegevuse puhul.

Lisaks teie enda esitatud andmetele kogume veebilehel ja teenustes andmeid küpsiste abil, et analüüsida ja arendada veebilehe ja teenuste kasutamist ning suunata turundust ja reklaami.

Peale selle kogume andmeid avalikest allikatest, näiteks äriregistrist ning muudest ettevõtete andmeid edastavatest allikatest. Nende kaudu kogutud andmed puudutavad ettevõtet ning sisaldavad ettevõtte juhtide kontaktandmeid, nagu nimi, meiliaadress ja telefon.

4. Mis alustel isikuandmeid töödeldakse?

öötleme isikuandmeid seadusjärgsetel alustel. Töötlemise õiguslik alus sõltub meie suhetest teiega. Juuresolevas tabelis on esitatud isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ja näited andmete töötlemise kohta.

ÕIGUSLIK ALUS
TÖÖTLEMISE NÄIDE
Lepingusuhe või lepingu
sõlmimisele eelnev tegevus
Töötleme klientide andmeid kõigil punktis 2 nimetatud otstarvetel, tuginedes lepingusuhtele.
Seadusjärgne kohustus
Säilitame ja töötleme klientide andmeid näiteks raamatupidamise tarbeks kooskõlas raamatupidamisseadusega.
Vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvid
Kui meil ei ole teiega lepingusuhet, töötleme teie andmeid õigustatud huvi alusel. Selline töötlemine on näiteks klienditeenindus ja kontaktisikutele vastamine, veebilehe külastajate jälgimine ja arendamine, teenuste andmekaitse tagamine ning võimaliku väärkasutuse selgitamine. Ettevõtete esindajate isikuandmete töötlemine turunduslikel eesmärkidel põhineb samuti õigustatud huvil.
Nõusolek
Kui tellite eraisikuna meie veebilehelt juhendi või uudiskirja, töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel. Andmete kogumise käigus küsime teie nõusolekut otseturunduseks.

5. Kes isikuandmeid töötleb ja kas andmeid edastatakse kolmandatele isikutele?

Teie isikuandmeid töötlevad meie ettevõtte töötajad seoses oma tööülesannete täitmisega. Kasutame oma tegevuses andmete salvestamiseks ja töötlemiseks siiski ka kolmandate isikute infosüsteeme. Sellisel juhul hoolitseme lepingute alusel selle eest, et teie andmeid töödeldakse konfidentsiaalselt ja seaduse järgi.

Edastame andmeid teenusepakkumise võimaldamiseks koostööpartneritele, kes tegutsevad infotehnoloogia, maksevahenduse, transpordi ja raamatupidamise alal. Selline olukord esineb näiteks juhul, kui tellite veebipoes makse- või logistikateenuseid või muid kolmandate isikute osutatud teenuseid, mida saab tellida meie veebilehe või -teenuse kaudu. Kui selliste teenuste osutamisega seotud andmeid edastatakse kolmandatele isikutele, antakse sellest teenuse tellimisel eraldi teada.

Võime edastada andmeid ka muul moel eesmärgiga täita oma lepingujärgseid kohustusi või järgida õigusakte või pädevate asutuste nõudeid. Võime teie andmeid edastada ka juhul, kui osaleme ettevõtte või äritegevuse ostumüügitehingus.

6. Kas andmeid edastatakse EList väljapoole?

Eelistame selliseid teenusepakkujaid, kelle serverid asuvad ELi riikides. Kasutame oma tegevuses siiski ka selliseid hea mainega ja usaldusväärseid teenusepakkujaid, kelle serverid asuvad väljaspool ELi, mis tähendab, et andmeid edastatakse piiratud hulgal ka väljapoole ELi/EMÜd.

Andmeid edastatakse väljapoole ELi/EMÜd ELi ja USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel, kasutades Euroopa Komisjoni näidisklausleid või muid seadusjärgseid edastusviise. Sellisel juhul hoolitseme lepingute alusel muu hulgas selle eest, et teie andmete konfidentsiaalsus säiliks ja neid käideldaks ka muu suhtes seaduspäraselt.

7. Kui kaua isikuandmeid säilitatakse?

Säilitame teie isikuandmeid seni, kuni see on nende otstarbe tõttu vajalik või kuni lepingud või õigusaktid seda nõuavad.

Püüame andmeid korrapäraselt uuendada ja tarbetud andmed kustutada. Üldjuhul kustutame üle kahe aasta kasutamata olnud andmed eeldusel, et nende säilitamiseks ei ole muud, näiteks teenuse turvalisusega seotud või seadusjärgset alust.

Arvestage, et näiteks raamatupidamisseadus kohustab raamatupidamisdokumente alles hoidma vähemalt kuus (6) aastat pärast aruandeperioodi lõppu.

8. Kuidas minu andmeid hoitakse ja kaitstakse?

Andmeid hoitakse meie teenusepakkujate serverites, mis on kaitstud oma valdkonna üldnormide kohaselt. Hoolitseme selle eest, et töötlemine vastaks kohaldatavate õigusaktide nõuetele ja kaitsemeetmetele, mille abil püütakse vältida isikuandmete kogemata või seadusevastast kadumist, hävitamist, muutmist või loata edastamist või juurdepääsu.

Meie kogutud ja käsitletud isikuandmeid hoitakse konfidentsiaalsena ning nendele pääsevad ligi vaid isikud, kes vajavad neid oma töö tõttu. Kohustume mitte edastama ega avaldama isikuandmeid muudele kui vaid sellistele töötajatele või teistele isikutele (sh võimalikud allhankijad), kellel on vaja neid andmeid teada kokkulepitud eesmärgil ja kellel on teenuse- või muude lepingute või seaduste alusel kohustus hoida andmed konfidentsiaalsena. Juurdepääs teie isikuandmetele on kaitstud kasutajapõhiste tunnuste, salasõnade ja kasutusõigustega.

9. Kas andmete esitamine on kohustuslik ja millised on esitamata jätmise tagajärjed?

Kui te isikuandmeid ei esita või ei luba neid töödelda siinse andmekaitsetegevuse kirjelduse alusel, ei saa me teid tõenäoliselt vajalikul moel teenindada ega oma tegevuse eesmärke täita. Kui te ei soovi, et me töötleme teie isikuandmeid siinse andmekaitsetegevuse kirjelduse kohaselt, palume teil neid meile mitte esitada.

10. Kas veebilehel kasutatakse küpsiseid ja mis need on?

Kasutame oma veebilehel küpsiseid, et pakkuda meie veebilehe ja teenuste kasutajatele parimat võimaliku kasutuskogemust.

Küpsised on lühikesed tekstifailid, mille võrguserver salvestab kasutaja lõppseadmesse. Küpsiste abil saame teavet selle kohta, kuidas meie veebilehte ja teenuseid kasutatakse. Saadud teavet kasutame teenuste ja veebilehe arendamiseks, kasutamise analüüsimiseks ning turunduse ja reklaami suunamiseks ja parendamiseks.

Küpsiste kasutamist saab brauseri seadete kaudu lubada või keelata. Paljud brauserid lubavad küpsiseid kasutada automaatselt. Arvestage siiski, et küpsiste keelamine võib piirata meie veebilehe ja teenuste toimivust.

Lugege lisa küpsiste kasutamise kohta ›

11. Millised õigused ja mõjutamisvõimalused mul on?

ANDMEKAITSE­SUBJEKTI ÕIGUS
MIDA SEE TÄHENDAB?
Nõusoleku tühistamine
Kui me töötleme teie andmeid nõusoleku alusel, võite selle igal ajal tagasi võtta, teatades meile sellest. Võite ka mistahes ajal keelata oma andmete kasutamise otseturunduseks, kui klõpsate lingil „Tühista tellimine“, mille leiate kõigist meie turundusmeilidest.
Andmetele juurdepääs
Teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme teie isikuandmeid, ja saada teavet, milliseid teie andmeid me töötleme. Peale selle on teil õigus saada lisateavet isikuandmete töötlemise aluste kohta.
Õigus isikuandmeid parandada
Teil on õigus nõuda enda isikuandmete parandamist, mis on valed, aegunud või muud moodi puudulikud.
Õigus isikuandmeid kustutada
Teil on õigus nõuda enda isikuandmete kustutamist näiteks juhul, kui neid ei ole enam vaja otstarbel, milleks neid on kogutud, või kui tühistate oma nõusoleku, mille alusel oleme teie andmeid töödelnud.
Õigus keelata otseturundus
Võite oma isikuandmete töötlemise otseturunduse eesmärgil igal ajal keelata, klõpsates meie meilisõnumi lõpus leiduvat linki „Välju postiloendist“ või teatades oma soovist meie klienditeenindusele. Kui te meie kliendina keelate oma andmete kasutamise otseturunduseks, saadame teile vaid kliendisuhte haldamiseks vajalikke teateid.
Õigus keelata andmete töötlemine
Kui me töötleme teie isikuandmeid üldise või õigustatud huvi alusel, on teil õigus keelata enda isikuandmete töötlemine, kui töötlemiseks pole sellist põhjust, mis välistaks teie eelnimetatud õiguse, või kui töötlemine ei ole vajalik õigusnõude lahendamiseks. Arvestage siiski, et sellises olukorras ei saa me teid tõenäoliselt enam teenindada.
Õigus piirata andmete töötlemist
Teil on teatud olukordades õigus nõuda, et me piiraks teie isikuandmete töötlemist. Näiteks kui andmed on teie arvates valed, siis me võime töötlemist piirata andmete kontrollimise ajaks, või kui töötlemine on teie arvates seadusevastane või kui te ei soovi, et teie andmed kustutatakse.
Õigus andmeid edastada
Kui me oleme töödelnud teie andmeid teie nõusoleku põhjal või lepingu täitmiseks, on teil õigus saada meile elektrooniliselt esitatud andmed masinloetaval üldkasutataval kujul, et edastada need teisele teenuseosutajale, kui see on tehniliselt võimalik.
Õigus keelata automaattöötlus ja profiilimine
Me ei tee andmekaitsesubjektide isikuomadustel põhinevat profiilimist ega sellega seotud automaatotsusteni viivat andmetöötlust.

12. Kuidas enda õigusi rakendada?

Võite teostada eespool nimetatud õigusi, kui võtate meiega ühendust, näiteks meiliaadressil privacy@pulse247.info. Täpsemad kontaktandmed on toodud siinse dokumendi lõpus. Te peate olema valmis tõendama oma isikut, kui palve puudutab teie isikuandmete töötlemist.

Kui leiate, et isikuandmete töötlemine on seadusevastane, võite esitada kaebuse ka pädevale järelevalveasutusele. Andmekaitsevoliniku kontaktid on toodud vastaval veebilehel.

13. Kas siinset andmekaitsetegevuse kirjeldust uuendatakse?

Uuendame andmekaitsetegevuse kirjelduse sisu kooskõlas oma tegevuse arengu ja/või õigusaktide muutumisega, seepärast palume teil selle lehe sisu aeg-ajalt üle vaadata. Andmekaitsetegevuse kirjelduse viimase uuendamise kuupäeva leiate siinse dokumendi algusest. Andmekaitsetegevuse kirjelduse suurimatest muudatustest püütakse andmekaitsesubjekte teavitada tingimuste uuendamise käigus.

14. Kuidas andmekaitse küsimustes ühendust võtta?

Kõige lihtsam on meiega ühendust võtta meiliaadressil privacy@pulse247.info. Meie andmekaitsemeeskond käsitleb sellele aadressile saadetud kirju konfidentsiaalselt.

Pulse247 Oy
Syväojankatu 3A
87700 KAJAANI • FINLAND
privacy@pulse247.info
+358 20 741 9174